×

در یک نگاه

همایش و رویداد ها
درباره تحول

قرارگاه مردمی تحول اجتماعی در سال 1397 با هدف تلاش در جهت تحقق پیشرفت، عدالت و مقابله هوشمند با آسیب های اجتماعی و همچنین بستر سازی جهت نقش آفرینی مردم در حاشیه شهر ایجاد شد و در سه حوزه پیشگیری از آسیب ها، مقابله با آسیب ها و توانمند سازی و بازآفرینی فرهنگی اجتماعی حاشیه شهر فعالیت خود را در چهار استان آغاز کرد.

رسانه تصویریمشاهده آرشیو

تمامی مقاله های شاخه بندی تربیت

  • خانواده و سینمای دهه 70 و 80

    خانواده و سینمای دهه 70 و 80

    4تیر این مقاله تلاش دارد محتوای فیل مهای سینمایی را از نظر آسیب های اجتماعی تهدی دکننده نهاد خانواده بررسی کرده و تغییرات آن را در طول دهه های 70 و 80 شمسی به بحث بگذارد. جامعة آماری در این مطالعه، عبارت از کلیة فیل مهای ایرانی است که در دو دهة 70 و 80 شمسی به نمایش درآمده است. تعداد کل این فیل مها حدود 1500 فیلم است. حجم نمونة این پژوهش، که در بردارندة 5/ 1 درصد فيل مهاي جامعه آماري است، شامل 20 فيلم م يشود که با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استباطی استفاده و آزمون سؤال های تحقیق، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمّی، به عنوان روش شایع بررسی فیل مها، انجام شد. در این تحقیق، تحلیل یافته ها با تأکید بر رویکرد بازتاب از نظریة بازنمایی و کنترل اجتماعی بوده است. بررسی فیل مهای دو دهة 70 و 80 شمسی سینمای ایران نشان م یدهد، بیشترین رفتارهای هنجارشکن و آسیب های اجتماعی نمایش داده شده در آنها، به ترتیب شامل دزدی و سرقت، افسردگی، درو غگویی، طلاق و مسائل اخلاقی است . نتایج به دست آمده مؤید فرضی ههای تحقیق بودند، که حاکی از تفاوت معناداری بین میزان آسیب های اجتماعی بازنمایی شده در دو دهة مذکور بود.
    898 0
    ادامه مطلب

استفاده از مطالب تحول اجتماعی برای مقاصد اجتماعی و فرهنگی با ذکر منبع بلامانع است.
كليه حقوق اين سايت متعلق به تحول اجتماعی مي باشد