×

در یک نگاه

همایش و رویداد ها
درباره تحول

قرارگاه مردمی تحول اجتماعی در سال 1397 با هدف تلاش در جهت تحقق پیشرفت، عدالت و مقابله هوشمند با آسیب های اجتماعی و همچنین بستر سازی جهت نقش آفرینی مردم در حاشیه شهر ایجاد شد و در سه حوزه پیشگیری از آسیب ها، مقابله با آسیب ها و توانمند سازی و بازآفرینی فرهنگی اجتماعی حاشیه شهر فعالیت خود را در چهار استان آغاز کرد.

رسانه تصویریمشاهده آرشیو

 • تستتتتتتتت

  تستتتتتتتت

  20 05اسفند
 • تست

  تست

  15 05اسفند
 • گزارش تصویری تشییع پیکر شهید

  گزارش تصویری تشییع پیکر شهید

  379 07خرداد
 • دو گروه به خاطر من هلاک می شوند، محب مفرط و مبغض مفرط!

  دو گروه به خاطر من هلاک می شوند، محب مفرط و مبغض مفرط!

  283 10اردیبهشت

تمامی مقاله های شاخه بندی خانواده

 • بازنمایی آسیب شناسانه رسانه هاي نوین

  بازنمایی آسیب شناسانه رسانه هاي نوین

  5تیر افزایش مصرف رسانه هاي نوین توجه پژوهشگران در خصوص رابطه این فناوري ها با ابعاد مختلف زندگی روزمره را به خود جلب کرده است. در این میان دیدگاه هاي متضادي در خصوص دلالت هاي فناوري هاي نوین رسانه اي در ارتباط با خانواده ها مطرح شده است. در جامعه ما نیز مصرف رو به رشد رسانه هاي نوین، زمینه ساز مطالعات قابل توجهی در خصوص تأثیر این رسانه ها بر خانواده ها شده است. ما در این مقاله، دیدگاه هاي مختلف مربوط به تأثیر رسانه هاي نوین بر خانواده را ذیل سه رویکرد آسیب شناختی؛ تأثیرات ایجابی و پیچیدگی تأثیرات صورت بندي کرده ایم و بر همین اساس مقالات منتشر شده طی دهه اخیر ( 1395-1385 ) را مورد بررسی قرار داده ایم.
  884 0
  ادامه مطلب
 • برنامه جامع توسعه امور زنان

  برنامه جامع توسعه امور زنان

  5تیر نظام مقدس جمهوري اسلامی، طلیعه عصري نو از عدالت، پیشرفت و تعالی در همه عرصه هاي زندگی فردي و اجتماعی است و در بسیاري از حوزه ها، رویکردي ممتاز و متمایز از بینش هاي نظام سلطه، در سطح جهانی ارائه نموده است. موضوع زن و خانواده یکی از موضوعاتی است که تصویر ارائه شده از آن در نظام اسلامی، تصویري متعالی، الهام بخش و راه گشا براي بسیاري از مشکلات کشور در سطح جهانی است.به تعبیر مقام معظم رهبري،"مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است". "در نظام جمهوري اسلامی مسئله ى خانواده، مسئله ى بسیار مهمى است؛ پایه ى اصلى در جامعه است، سلول اصلى در جامعه است اگر سالم شد، یعنى بدن سالم است. جامعه ى اسلامى، بدون بهره مندى کشور از نهاد خانواده ى سالم، سرزنده و بانشاط، اصلاً امکان ندارد پیشرفت کند. بالخصوص در زمینه هاى فرهنگى و البته در زمینه هاى غیر فرهنگى، بدون خانواده هاى خوب، امکان پیشرفت نیست. پس خانواده لازم است".همچنین در حوزه زن نیز،به تعبیر ایشان"ملت ایران امروز به برکت انقلاب قادر گشته است که نظرگاه جدیدي در باب زن و ارزشهاي او ارایه کند و طراز نوینی از زن برجسته و والا بیافریند".
  643 0
  ادامه مطلب
 • خانواده و سینمای دهه 70 و 80

  خانواده و سینمای دهه 70 و 80

  4تیر این مقاله تلاش دارد محتوای فیل مهای سینمایی را از نظر آسیب های اجتماعی تهدی دکننده نهاد خانواده بررسی کرده و تغییرات آن را در طول دهه های 70 و 80 شمسی به بحث بگذارد. جامعة آماری در این مطالعه، عبارت از کلیة فیل مهای ایرانی است که در دو دهة 70 و 80 شمسی به نمایش درآمده است. تعداد کل این فیل مها حدود 1500 فیلم است. حجم نمونة این پژوهش، که در بردارندة 5/ 1 درصد فيل مهاي جامعه آماري است، شامل 20 فيلم م يشود که با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استباطی استفاده و آزمون سؤال های تحقیق، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمّی، به عنوان روش شایع بررسی فیل مها، انجام شد. در این تحقیق، تحلیل یافته ها با تأکید بر رویکرد بازتاب از نظریة بازنمایی و کنترل اجتماعی بوده است. بررسی فیل مهای دو دهة 70 و 80 شمسی سینمای ایران نشان م یدهد، بیشترین رفتارهای هنجارشکن و آسیب های اجتماعی نمایش داده شده در آنها، به ترتیب شامل دزدی و سرقت، افسردگی، درو غگویی، طلاق و مسائل اخلاقی است . نتایج به دست آمده مؤید فرضی ههای تحقیق بودند، که حاکی از تفاوت معناداری بین میزان آسیب های اجتماعی بازنمایی شده در دو دهة مذکور بود.
  719 0
  ادامه مطلب
 • خانواده اصیل ترین و مقدس ترین نهاد

  خانواده اصیل ترین و مقدس ترین نهاد

  31خرداد از ویژگی های مهم دنیای امروز، ظهور و توسعه فراوان رسانه ها  و وسایل ارتباط جمعی و اثرگذاری بر ارتباطات انسانی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند در پیشگیری و مقابله با گسترش طالق مؤثر باشد، به کارگیری هوشمندانه و کارآمد رسانه های ارتباط جمعی است. بدون برنامه ریزی برای ایجاد یک ارتباط مناسب از طریق رسانه ها، پیامهای پیشگیری از طالق به مخاطبان نخواهد رسید و ارتباط گران نیز نخواهند توانست در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرات الزم را ایجاد کنند. کارکردهای اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی، تبلیغاتی، مشارکت و بسیج اجتماعی توسط رسانه ها، نیاز به این ابزارها در راستای دستیابی به اهداف پیشگیرانه طالق را روشن می سازد. بنابراین، هدف این پژوهش که به صورت اسنادی به انجام رسیده است، مطالعه نقش و کارکرد پیشگیرانه رسانه های جمعی در زمینه پیشگیری از طالق است.
  539 0
  ادامه مطلب
 • نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از گسترش طلاق

  نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از گسترش طلاق

  29خرداد اكنون وضعيت اسفناك اپيدمي طلاق، جامعه ما را به شدت تهديد ميکند و جهت رويارويی با اين مشكل و تعديل صدمات و تبعات ناشي از آن، ضروري است تا به ابزارها و راهكارهای بديع متوسل شویم.از ویژگی های مهم دنیای امروز، ظهور و توسعه فراوان رسان هها و وسایل ارتباط جمعی واثرگذاری برارتباطات انسانی است.یکی از مهم ترین ابزارهایی که میتواند در پیشگیری و مقابله با گسترش طلاق مؤثر باشد، به کارگیری هوشمندانه و کارآمد رسانه های ارتباط جمعی است. بدون برنامه ریزی برای ایجاد یک ارتباط مناسب از طریق رسانه ها، پیام های پیشگیری از طلاق به مخاطبان نخواهد رسید و ارتبا ط گران نیز نخواهند توانست در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرا ت لازم را ایجاد کنند. کارکردهای اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی، تبلیغاتی، مشارکت و بسیج اجتماعی توسط رسانه ها، نیاز به این ابزارها درراستای دستیابی به اهداف پیشگیرانه طلاق را روشن می سازد. بنابراین، هدف این پژوهش که به صورت اسنادی به انجام رسیده است، مطالعه نقش و کارکرد پیشگیرانه رسانه های جمعی درزمینه پیشگیری ازطلاق است
  423 0
  ادامه مطلب
 • آسیب های اجتماعی شبکه های مجازی

  آسیب های اجتماعی شبکه های مجازی

  20خرداد امروزه به دلیل اهمیت یافتن اطلاعات و ارتباطات و تغییر در شیو هی انتقال و ایجاد آن، جهان وارد عصر جدیدی شده است که از آن با نام «جامع هی اطلاعاتی » و متعاقب آن «جامع هی شبک های » یاد م یشود. جامع های که نمود آن حضور همه جایی و همه زمانی اینترنت است. آمار استفاده از کاربران بر خط اینترنت در جهان، در کشورهای در حال توسعه و ایران نشان دهند هی روند صعودی، هر لحظ های و هر دم افزونی استفاد هی مردم جهان از اینترنت است. این روند جهانی که در سال 2004 به ازای هر 100 تن کمتر از 12 تن بوده در اواسط سال 2015 به 51 تن رسیده است. این روند صعودی در کشورهای در حال توسعه نیز در سال 2004 کمتر از 6 تن )به ازای 100 نفر( بوده که در اواسط سال 2015 به 43 تن رسیده است )اتحادی هی بی نالمللی مخابرات، 2015 : 4(. این روند در ایران نیز در ده سال اخیر رشد صعودی داشته است. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال 1385 کمتر از 15 تن بوده که اکنون به حدود 55 تن رسیده است )کارگروه پژوهشی سازمان فناوری اطلاعات، 1394 : 5(. این روند در کنار نرخ نفوذ تلفن همراه متصل به اینترنت در جهان، در کشورهای در حال توسعه و ایران )رشد نفوذ اینترنت همراه در جهان، در کشورهای در حال توسعه و ایران طی سا لهای 2012 تا نیم هی نخست 2015 حدود دو برابر شد( نشان از جامع هی فرهنگی جدید و متحول مبتنی بر فناو رهای نوین و رسان ههای نوظهور دارد. یکی از مه مترین این ابزارها رسان ههای اجتماعی و تکنولوژ یهای مبتنی بر آن به ویژه شبک ههای اجتماعی مجازی و نر مافزارهای پیا مرسان تلفن همراه هستند. شبک ههایی که به همت رایان ههای خانگی، نو تبوک، تبلت و گوش یهای همراه هوشمند در جامع هی جهانی و ایرانی فراگیر شده است و جامع هی ایرانی را وارد جامع هی شبک های کرده است. آخرین یافت ههای پژوه شهای مرکز تحقیقات pew ، در آمریکا و 21 کشور جهان، بیانگر رشد چشمگیر شبک ههای اجتماعی و نرم افزارهای تلفن همراه در سطح جهان است. این یافت هها حاکی است که از سال 2005 تا پایان 2015 روند استفاده از شبک ههای اجتماعی به طور میانگین در بین کشورها رشد 67 درصدی داشته است. این روند رشد در خصوص نرم افزارهای تلفن همراه 53 درصدی بوده است. اگر چه در ایران تحقیقات رسمی در این باره انجام نشده است، اما آمارهای رسمی دولت در خصوص ضریب نفود 90 درصدی تلفن همراه در کشور، وجود 30 میلیون تلفن هوشمندی که از خدمات اینترنت نسل سوم و چهارم بهر همندند )همان: 8( و حضور کاربر بسیار زیاد و فعال در نر مافزار تلگرام بیانگر حضور چشمگیر شهروندان ایرانی در این رسان ههای نوظهور و دیجیتالی شدن فرهنگ و جامع هی ایرانی هستند.
  519 0
  ادامه مطلب

استفاده از مطالب تحول اجتماعی برای مقاصد اجتماعی و فرهنگی با ذکر منبع بلامانع است.
كليه حقوق اين سايت متعلق به تحول اجتماعی مي باشد