×

در یک نگاه

همایش و رویداد ها
درباره تحول

قرارگاه مردمی تحول اجتماعی در سال 1397 با هدف تلاش در جهت تحقق پیشرفت، عدالت و مقابله هوشمند با آسیب های اجتماعی و همچنین بستر سازی جهت نقش آفرینی مردم در حاشیه شهر ایجاد شد و در سه حوزه پیشگیری از آسیب ها، مقابله با آسیب ها و توانمند سازی و بازآفرینی فرهنگی اجتماعی حاشیه شهر فعالیت خود را در چهار استان آغاز کرد.

رسانه تصویریمشاهده آرشیو

آسیب های اجتماعی شبکه های مجازی

20خرداد 612 0
آسیب های اجتماعی شبکه های مجازیآسیب های اجتماعی شبکه های مجازی
امروزه به دلیل اهمیت یافتن اطلاعات و ارتباطات و تغییر در شیو هی انتقال و ایجاد آن، جهان وارد عصر جدیدی شده است که از آن با نام «جامع هی اطلاعاتی » و متعاقب آن «جامع هی شبک های » یاد م یشود. جامع های که نمود آن حضور همه جایی و همه زمانی اینترنت است. آمار استفاده از کاربران بر خط اینترنت در جهان، در کشورهای در حال توسعه و ایران نشان دهند هی روند صعودی، هر لحظ های و هر دم افزونی استفاد هی مردم جهان از اینترنت است. این روند جهانی که در سال 2004 به ازای هر 100 تن کمتر از 12 تن بوده در اواسط سال 2015 به 51 تن رسیده است. این روند صعودی در کشورهای در حال توسعه نیز در سال 2004 کمتر از 6 تن )به ازای 100 نفر( بوده که در اواسط سال 2015 به 43 تن رسیده است )اتحادی هی بی نالمللی مخابرات، 2015 : 4(. این روند در ایران نیز در ده سال اخیر رشد صعودی داشته است. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال 1385 کمتر از 15 تن بوده که اکنون به حدود 55 تن رسیده است )کارگروه پژوهشی سازمان فناوری اطلاعات، 1394 : 5(. این روند در کنار نرخ نفوذ تلفن همراه متصل به اینترنت در جهان، در کشورهای در حال توسعه و ایران )رشد نفوذ اینترنت همراه در جهان، در کشورهای در حال توسعه و ایران طی سا لهای 2012 تا نیم هی نخست 2015 حدود دو برابر شد( نشان از جامع هی فرهنگی جدید و متحول مبتنی بر فناو رهای نوین و رسان ههای نوظهور دارد. یکی از مه مترین این ابزارها رسان ههای اجتماعی و تکنولوژ یهای مبتنی بر آن به ویژه شبک ههای اجتماعی مجازی و نر مافزارهای پیا مرسان تلفن همراه هستند. شبک ههایی که به همت رایان ههای خانگی، نو تبوک، تبلت و گوش یهای همراه هوشمند در جامع هی جهانی و ایرانی فراگیر شده است و جامع هی ایرانی را وارد جامع هی شبک های کرده است. آخرین یافت ههای پژوه شهای مرکز تحقیقات pew ، در آمریکا و 21 کشور جهان، بیانگر رشد چشمگیر شبک ههای اجتماعی و نرم افزارهای تلفن همراه در سطح جهان است. این یافت هها حاکی است که از سال 2005 تا پایان 2015 روند استفاده از شبک ههای اجتماعی به طور میانگین در بین کشورها رشد 67 درصدی داشته است. این روند رشد در خصوص نرم افزارهای تلفن همراه 53 درصدی بوده است. اگر چه در ایران تحقیقات رسمی در این باره انجام نشده است، اما آمارهای رسمی دولت در خصوص ضریب نفود 90 درصدی تلفن همراه در کشور، وجود 30 میلیون تلفن هوشمندی که از خدمات اینترنت نسل سوم و چهارم بهر همندند )همان: 8( و حضور کاربر بسیار زیاد و فعال در نر مافزار تلگرام بیانگر حضور چشمگیر شهروندان ایرانی در این رسان ههای نوظهور و دیجیتالی شدن فرهنگ و جامع هی ایرانی هستند.
 • ارسال شده توسط : امیرمسعود رائیج
 • پست قبلی
  کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی
  پست بعدی
  اعتیاد در ایران

  مقاله های مشابه

  نظرات شما

  استفاده از مطالب تحول اجتماعی برای مقاصد اجتماعی و فرهنگی با ذکر منبع بلامانع است.
  كليه حقوق اين سايت متعلق به تحول اجتماعی مي باشد